Bądź na bieżąco - RSS

Romantyczna polemika literacka na przykładzie „Psalmów przyszłości”.

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 3 czerwca 2012

Romantyczna polemika literacka na przykładzie „Psalmów przyszłości”. Utwór „Odpowiedzi na Psalmy przyszłości” Juliusza Słowackiego jest poetycką polemiką skierowaną do Zygmunta Krasińskiego, autora „Psalmów przyszłości”. Polemika to dyskusja, w której reprezentowane są przeciwstawne poglądy. Adwersarz to dyskutujący mający odmienne zdanie. Dyskusja między Słowackim a Krasińskim wywiązała się w 1845 roku. Obaj poeci wypowiadają się na temat przyszłości Polski oraz na temat tego, kto odegra rolę wiodącą w walce o wolność ojczyzny. Poglądy Krasińskiego: przeciwstawia się on wszelkim dążeniom rewolucyjnym, widząc w nim groźbę dla przyszłości Polski i świata. Gorąco broni Polski szlacheckiej, tradycyjnej. W szlachcie i magnaterii [...]   więcej »

Tagi: ,

Ocena emigracji polskiej w poemacie Słowackiego „Anhelli”

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 16 maja 2011

W sierpniu 1838 roku ukazał się w Paryżu drukiem „Anhelli”. Jest to jeden z utworów zaliczanych do największych osiągnięć Słowackiego. Nietypowość tego poematu polega na wprowadzeniu stylizacji biblijnej i symbolizmu. Niezwykłość utworu to również wyartykułowane odważnie przez autora krytyczne sądy o postawach politycznych i losach współczesnej emigracji oraz niezachwiane przekonanie o zwycięstwie rewolucji. Słowacki ukazał skłóconych oraz niszczących się wzajemnie przedstawicieli emigracji. Swoje przesłanie budował się nie na koncepcji narodu wybranego, którego celem jest cierpieć, zmartwychwstać i zbawić Europę, ale na silnej wierze w przyszły upadek monarchistycznego systemu i zagładę dawnego społeczeństwa. Był przekonany o zwycięstwie nowy [...]   więcej »

Tagi: , ,

Juliusz Słowacki Beniowski streszczenie

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 16 maja 2011

Maurycy Kazimierz Zbigniew Beniowski był ubogim szlachcicem mieszkającym na Podolu. Posiadał dziedziczną wioskę. Przez swoją rozrzutność Beniowski zadłużył się. Chciał poślubić pannę Anielę. Wszystko było na dobrej drodze dopóki nie stracił wioski. Aniela kochała go mimo wszystko wiernie, ale na przeszkodzie stał jej ojciec. Kazimierz jednak widywał się z nią często, ale bał się szczerze wyjawić swoich uczuć.

Pewnego wieczoru Beniowski wraz ze sługą wyruszył w podróż, pragnąc zaciągnąć się do wojska i w ten sposób przysłużyć się ojczyźnie. Przejeżdżając koło posiadłości ukochanej patrzył z żalem na dom, w którym „wziął harbuza”. Westchnąwszy pojechał dalej. W pewnym momencie na koniu Grzesia znalazła się wiedźma, chwyciła lejce Kazimierza i szybko ruszy [...]   więcej »

Tagi:

Dygresje zawarte w „Beniowskim” Juliusza Słowackiego

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 15 maja 2011

„Beniowski” Juliusza Słowackiego uważany jest za jedno z najwybitniejszych dzieł romantyzmu polskiego, a na pewno za najbardziej romantyczny z romantycznych utworów polskich. Jest to szczytowe osiągnięcie epiki wierszowanej w literaturze polskiej tego okresu. Utwór zaskakuje czytelnika bogactwem i różnorodnością podejmowanej problematyki oraz częstym przechodzeniem narratora od tematu do tematu. Wszystkie sprawy, o których tu mowa, są dla opowiadającego równie ważne. Zbudowany w ten sposób utwór wierszowany zwykło się nazywać poematem dygresyjnym. Podstawowa cecha „Beniowskiego” polega na tym, że narrator mówi tu o wielu sprawach równocześnie: o bohaterach historycznych, o sobie samym, o własnej twórczości, inspiracjach, o konfliktach z krytyką literacką.

Czołowe miejsce zajmuje w utworze [...]   więcej »

Tagi: ,

Juliusz Słowacki – Grób Agamemnona opracowanie

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 6 maja 2011

Ocena społeczeństwa polskiego w „Grobie Agamemnona” Juliusza Słowackiego.

„Grób Agamemnona”, opublikowany wraz z „Lillą Wenedą” w 1840 roku, jest fragmentem pieśni VIII „Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu”. W utworze zauważyć można wyraźny podział. Pierwsza jego część nawiązuje bezpośrednio do pobytu poety w grobowcu i do opisu jego wrażeń wzbudzonych atmosferą tego miejsca. Refleksjami tymi poeta dzieli się z czytelnikami już na początku utworu, w czterech pierwszych wersach:

„Niech fantastycznie lutnia nastrojona
Wtóruje myśli posępnej i ciemnej,
Bom oto wstąpił w grób Agamemnona
I siedzę cichy w kopule podziemnej”

Dalej następuje opis ciemnego, chłodnego, zarośniętego pajęczynami grobu. Podmiot liryczny doznaje licznych skojarzeń z „Iliadą“ Homera i z mitologicznymi bohatera [...]   więcej »

Tagi:

Człowiek zbuntowany i człowiek pokorny wobec Boga. Przedstaw obie postawy odwołując się do wybranych utworów literackich – prezentacja maturalna

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 2 kwietnia 2011

Czymże jest bunt? Niełatwym jest niestety konkretne sprecyzowanie istoty tego pojęcia. Różne są bowiem przyczyny i okoliczności, które decydują, iż ludzie decydują się go wznieść. Ważne jest jednak, iż bunt wpisany jest w naturę człowieka, który ciągle próbuje doskonalić zastaną przez siebie rzeczywistość. Podstawą buntu jest zawsze sprzeciw wobec czegoś potężnego. Jedni przeciwstawiają się władzy, inni społeczeństwu, sytuacji politycznej, złemu losowi lub Bogu, ale zawsze jest to niezgoda na jakąś część otaczającej ich rzeczywistości. Prawdziwi buntownicy to indywidualiści i naprawdę silne jednostki, bo tylko tacy ludzie są w stanie iść pod prąd i realizować swoją konieczność z uporem. W historii ludzkości swój ślad pozostawiło wie [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , , , , ,

Dorobek literacki i artystyczny Juliusza Słowackiego

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 7 marca 2011
Dorobek literacki i artystyczny Juliusza Słowackiego – znaczenie jego twórczości.

Juliusz Słowacki dopiero w kilkadziesiąt lat po śmierci został uznany za jednego z wieszczów narodowych i czołowego twórcę dramatu narodowego. Jego poezja była powszechnie niedoceniana, nie rozumiano wielkości jego dzieł, krytykowano je argumentując to ich nienarodowym charakterem. Odmienne od uznanego już mickiewiczowskiego wzorca poezji utwory Słowackiego musiały więc wśród pierwszych czytelników spotkać się z dezaprobatą. „Nowy” poeta, świadomy w pełni swojej odrębności, znalazł się zatem w sytuacji ostrego konfliktu z czytającą publicznością, która jego propozycji przyjąć jeszcze nie była w stanie. Jedynie Zygmunt Krasiński dostrzegł, iż młody pisarz otwiera no [...]   więcej »
Tagi: ,

Tyrtejskie tony w liryce Juliusza Słowackiego

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 5 marca 2011

„Tyrtejskie tony” pojawiały się w wielu utworach okresu romantyzmu. W duchu tyrteizmu tworzyli oprócz Juliusza Słowackiego również Adam Mickiewicz czy Zygmunt Krasiński. Wypada już chyba na wstępie zauważyć, że czasy, w których żyli ci poeci z pewnością nie należały do łatwych, a sytuacja Polaków była bardzo ciężka. Okoliczności te zmuszały ich do posługiwania się w swoich utworach takimi, a nie innymi środkami wyrazu.

Tyrteizm, jak wiadomo, to idea bohaterstwa, walki o wolność, niepodległość. Termin ten wywodzi się od patriotycznej poezji Tyrtejosa. Idee te reprezentują prawie wszystkie utwory Juliusza Słowackiego. Wystarczy wspomnieć o poemacie „Anhelli”, „Lilla Weneda”, „Król Duch” czy „Beniowski”, w których poeta przedstawia oryginalne mesjanistyczne idee. [...]   więcej »

Tagi: ,

Charakterystyka postaci Kordiana

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 26 lutego 2011

Sylwetka psychiczna i konflikty moralne głównego bohatera dramatu Juliusza Słowackiego „Kordian”.

Bohater „Kordiana”, nazwany imieniem „Człowieka – serca” uosabia najważniejsze dylematy pokolenia, które wzięło udział w powstaniu listopadowym.

Poetę interesował przede wszystkim proces psychicznego i politycznego dorastania piętnastoletniego chłopca do czynów męskich. Interesowały go wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny, które spowodowały, że Kordian nie był w stanie tym zadaniom sprostać. Konrad w wieku młodzieńczym pragnął dokonać czegoś, co dowiodłoby jego niezwykłości:

„Trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba,
Jak Kolumb na nieznane wpływam oceany”.

Jednak wszelkie jego próby i pomysły okazują się nierealne. Ukochana Kordiana Laura lekceważy jego uczucia. Nie pojmuje jego sł/p> [...]Tagi: , ,

Jan Kasprowicz “Hymny” opracowanie

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 17 lutego 2011

„Hymny” Jana Kasprowicza na tle poznanej dotąd poezji hymnicznej.

W literaturze Młodej Polski już od pierwszych wystąpień programowych aż po dzieła powstające u progu pierwszej wojny światowej – toczyła się dyskusja na temat fundamentalnych wartości. Najczęściej poruszaną sprawą staje się znów, jak w epoce romantyzmu, relacja: człowiek – Bóg. Zainteresowanie różnie pojmowaną problematyką religijną jest charakterystyczne dla całej literatury europejskiej końca XIX i początków XX wieku, pojawiało się również często w epokach poprzednich.

W cyklu „Hymnów” Jana Kasprowicza powstałych w 1902 roku (część I: „Ginącemu światu”, część II: „Salve Regina”) przewija się wiele motywów związanych właśnie z problematyką religijną: człowiek zmagający się z bezsensem swojej [...]   więcej »

Tagi: , , ,