Bądź na bieżąco - RSS

  • Wypracowania

Elementy realizmu, naturalizmu i symbolizmu w „Chłopach” Władysława Reymonta

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 23 kwietnia 2012

Elementy realizmu, naturalizmu i symbolizmu w „Chłopach” Władysława Reymonta „Chłopi” nawiązują do tradycyjnej, realistycznej prozy XIX wieku dając rozległy obraz życia wsi. Opisy ludzi, przyrody „nastawione są na informację” np. opis domu Boryny, opis obrządku weselnego, mają one znaczenie niemal opisu etnograficznego. Inne elementy realistyczne to: - bogactwo materiału dotyczącego myśli, zwyczaju, słownictwa i stroju, - różnorodny charakter słownictwa wsi łowickiej. Elementy naturalistyczne w „Chłopach”: - podkreślenie roli i ogromnej zależności życia ludzi na wsi, podkreśla to kompozycja powieści odpowiadająca czterem porom roku, - podkreślenie i ukazanie silnej miłości i namiętności w zestawieniu z nienawiścią, - ukazanie s [...]   więcej »

Tagi: , , ,

Idea „wiecznego pokoju” a współczesny porządek międzynarodowy (z okazji 200-lecia śmierci I. Kanta) – esej

Kategoria: Filozofia   |   Dodano: 2 kwietnia 2012

Czym jest pokój? Pojęcie to towarzyszy ludzkości już od samych początków egzystencji pierwszych cywilizacji, które pojawiły się na Ziemi. Ujmując w sposób ogólny powyższy problem można stwierdzić, iż jest to stosunek między państwami, które nie prowadzą ze sobą wojny, lub inaczej, iż jest to sytuacja, w której państwo, naród itp. nie jest w stanie wojny. Czymże jest więc wojna? To zorganizowana walka zbrojna między państwami, narodami, klasami lub grupami społecznymi, wywołana dla osiągnięcia określonych celów politycznych, ekonomicznych lub ideologicznych albo zmierzająca do obrony własnych interesów. Wymienione wyżej pojęcia egzystują więc w naszej psychice jako przeciwieństwa, pozornie nawzajem się wykluczające a jednocześnie jednak się u [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , , , ,

Symbole zawarte w powieści Ludzie bezdomni i ich wymowa

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 17 marca 2012

Symbole zawarte w powieści „Ludzie bezdomni” i ich wymowa, walory artystyczne powieści jako powieści modernistycznej. Przyglądając się warstwie metaforyczno – symbolicznej omawianego utworu zauważamy, że już sam tytuł powieści można odczytywać wieloznacznie. Jest to bezdomność paryskich i warszawskich nędzarzy; bezdomność duchowa Judyma, wynikająca z moralnego nakazu niesienia pomocy innym ludziom; również emigracja jego brata Wiktora czy bezdomność Joasi z powodu śmierci rodziców i utraty rodzinnego majątku. Równie symbolicznego znaczenia nabiera tytuł ostatniego rozdziału: „Rozdarta sosna”, czyli metaforyczne ukazanie wewnętrznego rozdarcia głównego bohatera; jak również krzyk pawia, symbolizujący nadchodzącą śmierć, słyszany przez J [...]   więcej »

Tagi: ,

Problem społeczny ukazany w powieści Ludzie bezdomni

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 12 marca 2012

Problem społeczny ukazany w powieści „Ludzie bezdomni”, konflikt interesów środowisk zamożnych i ludzi biednych. Głównym zagadnieniem powieści są niewątpliwie problemy społeczne. Główny bohater styka się z różnymi społecznościami żyjącymi w bardzo różnorodnych środowiskach. Tomasz Judym w Paryżu ogląda nie tylko piękne, bogate dzielnice, ale widzi również ludzi żyjących w skrajnej nędzy, obserwuje wszechobecne poniżenie człowieka. Podobnie jest w Warszawie, gdzie ulice przypominają rynsztoki albo „kamienny wąwóz”. Te wydarzenia stanowią ważny etap duchowego rozwoju bohatera, który uświadamia sobie konieczność walki z biedą i złem. Realizacją jego założeń staje się stworzenie szpitalu w Cisach, gdzie znajdują opiekę i pomoc bied [...]   więcej »

Tagi: ,

Program działalności doktora Judyma i przeszkody, które musiał pokonać

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 9 marca 2012

Program działalności doktora Judyma i przeszkody, które musiał pokonać (problem poświęcenia osobistego życia jednostki dla sprawy ogółu). Lekarz Tomasz Judym pochodzi z biednej rodziny robotniczej, tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności i własnej ciężkiej pracy udaje mu się zdobyć wykształcenie i uciec od nędzy. Jako młody, pełen ideałów lekarz próbuje on zmienić otaczającą go rzeczywistość, działając w myśl pozytywistycznego hasła pomocy najuboższym. Judym jest świadomy tego, że musi spłacić dług wobec ubogich i potrzebujących pomocy, gdyż sam zerwał z tym środowiskiem i zdobył wykształcenie dzięki pieniądzom zamożnej ciotki. Działa z powodu swojego kompleksu niższości i chce za wszelką cenę poprawić los ludzi żyjących [...]   więcej »

Tagi: ,

Charakterystyczne cechy stylu utworów literackich Młodej Polski

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 28 lutego 2012

Jakie są charakterystyczne cechy stylu utworów literackich Młodej Polski? W okresie tym rozwija się poezja, proza i dramat. 1. Poezja Dominuje symbolizm i ekspresjonizm; symbolizm zwraca się od obserwacji życia do jego interpretacji, znajduje swój wyraz w ścisłym zespoleniu życia duchowego i psychiki podmiotu lirycznego z przyrodą. Przyroda staje się wyrazicielką stanów psychicznych poety, jego przeżyć; wzrasta znaczenie metafory jako środka ekspresji. Ekspresjonizm wyraża się wyolbrzymionym przedstawieniem rzeczywistości. Podkreśleniu wrażenia uczucia służą nagromadzenia czasowników, bądź przymiotników. Dla wyrażenia stanów emocjonalnych wprowadza się często zdania pytajne i wykrzyknikowe. 2. Proza W zakresie prozy jedną z nowych form było rozs [...]   więcej »

Tagi: , ,

Styl barokowy w sztuce

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 8 lutego 2012

Czym charakteryzował się styl barokowy w sztuce? Architektura barokowa: - przepych, złocenia, bogactwo ozdób - budowle niskie, rozbudowane - wieże niewysokie, zakończone potężnymi kopułami - linie kapryśne, skośne, spiralne - kolumny proste lub skręcone jak spirala - wnętrza bogato malowano, optycznie powiększając wysokość - duża ilość luster, lśniące posadzki, złociste ozdoby - materiał budowlany: cegła tynkowana, malowane drewno, prawdziwe marmury, gipsowe ozdoby - wielką rolę dekoracyjną odgrywa światło załamujące się i rozpraszające na liniach falistych - budowle to najczęściej pałace i kościoły o sklepieniach elipsoidalnych Zabytki baroku w Polsce: - pałac w Wilanowie - pałac w Nieborowie - pałac Branickich w Białymstoku - [...]   więcej »

Tagi:

Obrazy ludzi zlagrowanych – literatura obozowa – prezentacja maturalna

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 11 stycznia 2012

W celu uniknięcia niedomówień i pozbawienia niniejszego szkicu błędów czysto merytorycznych dokonam rozdzielenia literatury (nazwijmy ją ogólnie) obozowej, na dwie części: literaturę lagrową oraz łagrową. Podkreślić należy, iż owe słowa, notabene podobne w warstwie leksykalnej, tworzą semantycznie zupełnie odmienne pojęcia, których mylić nie można, a tym bardziej sprowadzać do wspólnego mianownika. Różnica ta polega nie tylko na odmiennym usytuowaniu geograficznym tychże obozów, ale przede wszystkim na rodzaju oprawcy. W lagrach są nim hitlerowskie Niemcy, w łagrach zaś stalinowska Rosja. W niniejszej prezentacji zajmę się jedynie obozami hitlerowskimi – lagrami, czyli „kamiennym światem” pieców i krematoriów. Literatura polska w latach 1 [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , , ,

Bohater zbuntowany. Zanalizuj źródła i formy buntu jako motywu literackiego w wybranych przez siebie epokach – prezentacja maturalna

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 11 stycznia 2012

Bunt, to sprzeciw, protest, opór, protestacyjne, często spontaniczne wystąpienie przeciwko pewnej sile mającej wyższość nad człowiekiem i narzucającej mu swą wolę. Bunt może być wymierzony przeciwko władzy, autorytetom, światu, dyscyplinie czy choćby przeciwko wyrokom boskim. Postawa buntu wpisana jest w naturę człowieka, ale niewielu decyduje się na ten krok, jako że pociąga to za sobą wiele wyrzeczeń i zagrożeń. W literaturze można odnaleźć wielu buntowników o naprawdę silnych charakterach, którzy potrafili realizować swoją konieczność, nawet kosztem własnego życia. Przyjrzyjmy się zatem kilku przykładom bohaterów, którzy obrali postawę buntu jako reakcję na otaczające ich zło. Za pierwszych buntowników w Biblii uznaje się Adama i Ew [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , , , ,

Cechy kultury i literatury barokowej

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 19 listopada 2011
Barok – styl, okres oraz prąd artystyczno – literacki rozwinięty najwcześniej w połowie XVI wieku we Włoszech i Hiszpanii. W innych krajach przypada zazwyczaj na przełom XVI i XVII wieku i wiek XVII, w Polsce aż do połowy XVIII w.
Barok jest pierwszym kierunkiem i stylem, w którym odegrały ważną rolę tendencje charakterystyczne dla poszczególnych krajów i poszczególnych kultów narodowych np. barok hiszpański jest bardziej rozbudowany, francuski mniej dekoracyjny. Barok jest też pierwszym, w którym uczestniczą kręgi kulturowe dotychczas nieaktywne np. niektóre kraje ameryki łacińskiej.
Etymologia wyrazu „barok” związana jest najczęściej z portugalskim słowem „barocco” oznaczającym rzadką perłę o nieregularnych kształtach. Później słowo to weszło do terminologii historii [...]   więcej »
Tagi: , , ,