Bądź na bieżąco - RSS

Agresja Niemiec i ZSRR na Polskę w 1939 roku

Kategoria: Historia   |   Dodano: 27 czerwca 2011

24 października 1938 roku Niemcy zażądały zgody na anektowanie Wolnego Miasta Gdańsk oraz przekazania III Rzeszy pasa ziemi na polskim Pomorzu w celu zbudowania eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej prowadzącej do Prus Wschodnich. Zgoda na takie warunki spowodowałaby odcięcie państwa polskiego od Bałtyku i całkowicie uniezależniło gospodarczo i politycznie od Niemiec. Polska odrzuciła te żądania. 28 kwietnia 1939 roku Niemcy wypowiedziały polsko – niemiecką deklarację z 1934 r. o nieagresji.

Groźba niemieckiej dominacji w Europie środkowej skłoniła Francję i Wielką Brytanię do rezygnacji z polityki ustępstw (na konferencji monachijskiej w 1938 r. zatwierdzono utworzenie Protektoratu Czech i Moraw oraz uzależnionego od Niemiec Państwa Słowackiego. Aby umocnić polski opó [...]   więcej »

Tagi:

Sprawa polska w czasie pierwszej wojny światowej

Kategoria: Historia   |   Dodano: 10 lutego 2011

Orientacja prorosyjska

Czyli koncepcja Ligi Narodowej i endecji, a jej autorem był Roman Dmowski. Endecja realizowała program osiągania autonomii za pomocą stopniowych, legalnych działań w Dumie (parlamencie rosyjskim).

Orientacja proaustriacko - niepodległościowa

Druga koncepcja zakładała przymierze z Austro-Węgrami i wspólną z nimi walkę przeciw Rosji. Opowiadała się za nią PPS - Frakcja Rewolucyjna na czele z Józefem Piłsudskim, przywódcą organizacji bojowej PPS. Przewidywał on wybuch w Królestwie Polskim zbrojnego powstania przeciw Rosji i wyzwolenie ziem zaboru rosyjskiego. Piłsudskiemu najistotniejsze wydawało się odzyskanie polskiej państwowości. Dlatego chcieli przyłączenia Królestwa Polskiego do Galicji i rozszerzenia w ten sposób galicyjskiej autonomii na zabór rosyjski.

Orientac [...]   więcej »

Tagi: , , ,

Kongres wersalski postanowienia

Kategoria: Historia   |   Dodano: 8 lutego 2011

Konferencja paryska:
18 stycznia 1919 roku zebrali się przywódcy państw Ententy i pozostałych zwycięskich państw w celu uzgodnienia warunków pokoju z pokonanymi i ustanowienia nowego ładu po wojnie. Na konferencji nie miała swoich przedstawicieli Rosja Radziecka. Pracami konferencji kierowała Rada Najwyższa, złożona z przywódców Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Włoch.
Podpisany 28 czerwca 1919 roku Traktat wersalski zakładał w sprawie Niemiec:
- oddanie Francji Alzacji i Lotaryngii, Belgii okręgi Eupen i Malmedy, Polsce Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie;
- Gdańsk został przekształcony w wolne miasto, Kłajpedę i przemysłowy okręg Saary poddano administracji międzynarodowej. Kopalnie Saary na piętnaście lat przekazano Francji;
- na terenach wielonarodowościowych, ja [...]   więcej »

Tagi: ,