Bądź na bieżąco - RSS

Idea „wiecznego pokoju” a współczesny porządek międzynarodowy (z okazji 200-lecia śmierci I. Kanta) – esej

Kategoria: Filozofia   |   Dodano: 2 kwietnia 2012

Czym jest pokój? Pojęcie to towarzyszy ludzkości już od samych początków egzystencji pierwszych cywilizacji, które pojawiły się na Ziemi. Ujmując w sposób ogólny powyższy problem można stwierdzić, iż jest to stosunek między państwami, które nie prowadzą ze sobą wojny, lub inaczej, iż jest to sytuacja, w której państwo, naród itp. nie jest w stanie wojny. Czymże jest więc wojna? To zorganizowana walka zbrojna między państwami, narodami, klasami lub grupami społecznymi, wywołana dla osiągnięcia określonych celów politycznych, ekonomicznych lub ideologicznych albo zmierzająca do obrony własnych interesów. Wymienione wyżej pojęcia egzystują więc w naszej psychice jako przeciwieństwa, pozornie nawzajem się wykluczające a jednocześnie jednak się u [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , , , ,

Czym jest dla nas epoka średniowiecza i jakie jej obrazy są dzisiaj aktualne? – esej

Kategoria: Filozofia   |   Dodano: 12 kwietnia 2011

Średniowiecze to epoka, która przez naukowców wieku XVI i XVII nazywana była często jako czasy zacofania, ciemnoty i braku kultury. Być może w swoich poglądach mieli odrobinę racji biorąc pod uwagę jej odmienny charakter, zróżnicowane kanony piękna oraz inną filozofię w stosunku do dwóch podobnych sobie okresów historyczno-literackich jakimi były starożytność i odrodzenie. Czy można jednak w tak okrutny sposób przekreślać wszystko co jest z nim związane? Przecież media aetas to najdłuższa era w dziejach ludzkości, trwająca przeszło tysiąc lat, a wszelkie przemiany jakie w niej nastąpiły wywarły ogromny wpływ na późniejsze epoki i na rozwój myśli chrześcijańskiej w Europie i na świecie.

Wieki średnie były okresem kulturalnej i politycznej dominacji Kościoła. Nic więc dziwnego, że e [...]   więcej »

Tagi: , , , , ,

Refleksje o życiu godziwym według Marka Aureliusza

Kategoria: Filozofia   |   Dodano: 23 marca 2011
Marek Aureliusz żył w latach 121 – 180 n. e. W dzieciństwie nazywał się Katillusem Senellusem. W wieku piętnastu lat został adoptowany przez cesarza Adriana i wyznaczony na następcę. W roku 132, po śmierci Adriana, władzę objął Antonin Pius, a po jego śmierci w 161 roku na tron wstąpił Marek Aureliusz.
„Rozmyślania” to forma pamiętnika pisanego dla siebie. To podręcznik sztuki życia, które uważał autor za pasmo obowiązków.
„Rozmyślania” mają charakter aforystyczny (złote myśli – przesłanie). Marek Aureliusz nie ujmuje swoich poglądów w określony system. Dostrzega się w nich najsilniejszy wpływ stoicyzmu. Marek Aureliusz w porównaniu do stoików jest jednak łagodniejszy i bardziej wyrozumiały na ludzkie słabości. Stroni od teoretycznych rozważań.
„Nic nie jest złe, co jest zgodne z natur [...]   więcej »
Tagi:

Jean Paul Sartre – Egzystencjalizm jest humanizmem streszczenie

Kategoria: Filozofia   |   Dodano: 23 stycznia 2011

Jean Paul Sartre (ur. 1905) rozpoczął studia filozoficzne w Ecole Normale Superieure w 1924 roku. Już w tym czasie pojawiły się podstawy jego poglądów, dobrze wiedział też, jakie książki zamierza pisać. W 1929 roku uzyskał tytuł magistra filozofii i po odbyciu obowiązkowej służby wojskowej w jednostkach meteorologicznych został nauczycielem filozofii w liceum w nadmorskim Hawrze. Uczył krótko, bo tylko dwa lata. W latach 1933-34 odbył roczny staż w Instytucie Francji, gdzie pogłębiał wiedzę dotyczącą filozofii Edmunda Husserla i Martina Heideggera, aby później wykorzystać ją we własnych pracach filozoficznych. W 1939 roku, już po wydaniu kilku prac i pierwszej powieści, trafił do obozu jenieckiego. Nawet tam nie odmówił sobie pracy literackiej – pows [...]   więcej »

Tagi: , , ,

Marek Aureliusz Rozmyślania streszczenie

Kategoria: Filozofia   |   Dodano: 23 stycznia 2011

„Rozmyślania” to swoisty zbiór osobistych refleksji nad człowiekiem, nad życiem, nad światem, zapisanych przez cesarza rzymskiego Marka Aureliusza, którego panowanie wieńczy epokę największej świetności imperium. Ten niespójny monolog wewnętrzny, nieuporządkowany ani myślowo ani formalnie, sprawia wrażenie notatek poczynionych przy obozowym ognisku w zawierusze rozmaitych kampanii wojskowych. Wszystko to jednak nie przeszkodziło mu zyskać rangi jednego z pomnikowych dzieł kultury europejskiej. Napisany został w duchu stoickim, stąd pojawiające się zagadnienie wzajemnych relacji między ciałem, duszą a rozumem i uzależnionej od nich woli człowieka, temat śmierci i przeznaczenia, znikomości losu ludzkiego i życia zgodnego z „naturą człowieka”, które [...]   więcej »

Tagi: , ,

Leone Battista Alberti „O malarstwie” streszczenie

Kategoria: Filozofia   |   Dodano: 23 stycznia 2011

Pierwsza łacińska wersja „De pictura”, dzieła zawierającego program teoretyczny sztuki quattrocenta powstała w roku 1435. W rok później powstała wersja włoska dla artystów nie znających łaciny. Prawdopodobnie w tym samym czasie co „De pictura” powstaje „De statua” oraz „Elementae picturae” poświęcone wyłącznie problemom geometrycznym. Autor tychże traktatów Leone Battista Alberti urodził się w roku 1404 w Genui. Malował, rysował, rzeźbił, projektował budowle np. kościoły San Andrea oraz San Sebastiano w Mantui, fasada Santa Maria Novella we Florencji czy pałac Rucellaich. Niestety nie znamy przykładów jego dzieł malarskich czy rzeźbiarskich, niemniej jednak konkretna znajomość przedmiotu widoczna jest we wszystkich jego pismach o sztuce. Dz [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , , ,

“Książeczka o człowieku” Romana Ingardena opracowanie

Kategoria: Filozofia   |   Dodano: 23 stycznia 2011

Istota człowieka według Romana Ingardena na podstawie „Książeczki o człowieku”.

Na tomik „Książeczka o człowieku” składają się cztery krótkie szkice, odczyty wcześniej nie drukowane, bądź drukowane w publikacjach nie stałych, a także dłuższa rozprawa „O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych”. Te krótsze teksty to: „Człowiek i przyroda”, „O naturze ludzkiej”, „Człowiek i jego rzeczywistość” oraz „Człowiek i czas”. Zbiór ten, zgodnie z intencją autora, dzięki odpowiedniemu układowi zawartych w nim studiów, stopniowo wprowadzić może nawet kogoś całkiem nie obeznanego z dziedziną filozofii w krąg najpoważniejszych i najtrudniejszych jej zagadnień. Istota człowieka objawia nam się najpełniej w zestawieniu i skontrastowaniu jej [...]   więcej »

Tagi: , ,

Friedrich Schelling – Filozofia sztuki streszczenie

Kategoria: Filozofia   |   Dodano: 23 stycznia 2011

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling – Filozofia sztuki.

Sztuka jest „przekształcaniem życia fizycznego w duchowe, czyli takie, które, po pierwsze, samo w sobie posiada swoje Słowo lub objawienie, zdolne do tego, by się móc wyrażać zewnętrznie, a które, po drugie, zdolne jest przeobrażać i uduchawiać materię lub prawdziwie się w niej ucieleśnić, i które, po trzecie, wolne jest od determinizmów procesu materialnego i dzięki temu istnieje wiecznie. Autentyczne zrealizowanie się takiej duchowej pełni w naszej rzeczywistości, zrealizowanie w niej absolutnego piękna lub stworzenia wszechświatowego duchowego organizmu, stanowi najwyższe zadanie sztuki.”.

„Filozofia sztuki” opublikowana została w 1859 roku w wydaniu pośmiertnym dzieł Schellinga. Autor kieruje tę pracę do wszystkich zainte [...]   więcej »

Tagi: , ,

Egzystencjalizm w Dżumie

Kategoria: Filozofia   |   Dodano: 22 stycznia 2011

Egzystencjalizm to kierunek w filozofii, który rozwinął się i rozpowszechnił po II wojnie światowej, ale do jego powstania przyczynili się w latach dwudziestych poprzedniego stulecia dwaj filozofowie niemieccy: Martin Heidegger i Karl Jaspers. Swój rozgłos zawdzięcza egzystencjalizm przede wszystkim Jean-Paul Sartre’owi i Albertowi Camusowi.

Uwaga wszystkich egzystencjalistów skupia się wokół problematyki jednostki ludzkiej (roli, miejsca w świecie) oraz sensu życia. Życiu ludzkiemu towarzyszy stałe zagrożenie, trzeba przecież tak niewiele, aby unicestwić człowieka. Stąd ciągła troska o własną egzystencję, stąd lęk i niepokój. Nastroje te pogłębiają się, gdy człowiek uprzytomni sobie, że nie ma w nim nic stałego, perspektywa przyszłości człowieka jest ogranic [...]   więcej »

Tagi: , ,

Francis Bacon Eseje interpretacja

Kategoria: Filozofia   |   Dodano: 22 stycznia 2011

Franciszek Bacon - "Eseje" opracowanie, streszczenie

Podobnie jak wielu innych filozofów wcześniej, również Bacon pokusił się o napisanie na marginesie działań zasadniczych dzieła swobodnego, nie należącego do tych projektowanych w ramach wielkiego Odrodzenia nauki. Jako typowy człowiek renesansu Bacon o życiu człowieka rozmyślał ciągle, o jego nędzy i wspaniałych możliwościach, o mądrości, o tym co może zdziałać dla świetności bytu ludzkiego nauka, uprawiana empirycznie, indukcyjnie i ze stałą troską o opanowanie przyrody, poznanie praw nią rządzących. Rozmyślał i myślom swoim dawał wyraz w dziełach, zamierzając dokonać wielkiego przełomu w ogromnej całości wiedzy ludzkiej. Filozofia Bacona miała stanowić system praktycznego postępowania, sys [...]   więcej »

Tagi: ,