Bądź na bieżąco - RSS

Nauka o literaturze i jej podział

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 8 maja 2012   |   Liczba słów: 324
Nauka o literaturze i jej podział

Naukę o literaturze dzielimy na:
- teoria literatury
- historia literatury
- krytyka literacka

Rodzaje literatury:
- literatura naukowa
- literatura popularno – naukowa
- literatura piękna

Literatura piękna może być narodowa, pisana w języku ojczystym i przedstawiająca jego problemy. Literatura ludowa przekazywana ustnie, bywa często anonimowa, jest związana z danym regionem, odwrotnie niż literatura światowa.
Teoria literatury – bada konkretne utwory dla wyodrębnienia wspólnych, wiążących elementów, określa budowę utworu poszczególnego gatunku literackiego.
Historia literatury – nauka o zjawiskach literackich porządkująca materiał chronologicznie. Zmierza do ustalenia praw rozwoju literatury na tle ogólnego rozwoju kulturalnego.
Krytyka literacka – ma miejsce w telewizji, radiu i prasie, bada współczesne zjawiska kultury, ustosunkowuje się do niej wybierając nieraz znaczny wpływ na kształtowanie się literatury współczesnej, zmierzając do jej spopularyzowania. Literatura wchodzi w skład kultury narodowej.
Kultura narodu – jest to zbiorowy, materialny i duchowy dorobek ludzkości wytworzony w ciągu jej dziejów i stale wzbogacany nowymi dziełami twórców i pracą całych społeczeństw.

Ze względu na treść literaturę można podzielić na:
- literaturę naukową
- literaturę piękną
Ze względu na formę literaturę dzielimy na:
- prozę
- poezję
Rodzaje literackie:
- liryka (wyraża uczucia – podmiot liryczny)
- epika (opowiada lub opisuje)
- dramat (przedstawia osoby w działaniu, charakterystyczna struktura słów to dialog)
Formy mieszane:
- epicko – liryczne – dramatyczne
Gatunki literackie i liryczne:
- pieśni – elegie
- sonety – treny
- ody – poemat liryczny
- hymny
Gatunki literackie, epickie:
- epopeja – sielanka
- powieść – epos
- nowela
- baśń
Gatunki literackie, dramatyczne:
- tragedia – operetka
- komedia – farsa
- opera
Gatunki literackie, mieszane:
- ballada
- legenda
- satyra
- bajka
W praktyce czyste gatunki nie występują. Mówi się więc o przewadze elementów lirycznych, epickich bądź dramatycznych w danym utworze.

Podział rodzajów literackich na okresy:
Starożytność: do V w. n.e.
Średniowiecze: V w. n.e. do w. XIV
Odrodzenie: XIV – XVI w.; w. XVI – Polska
Barok: w. XVII – Europa; 2 połowa w. XVII
Oświecenie: w. XVIII - Europa; 2 połowa w. XVIII – Polska
Romantyzm: 1 połowa w. XIX
Pozytywizm: 2 połowa w. XIX
Młoda Polska: XIX / XX w.
Dwudziestolecie międzywojenne: 1918 – 1939 r.
Literatura lat wojny i okupacji: 1940 – 1945 r.
Literatura współczesna: od 1945 r.

Podobne wypracowania: