Bądź na bieżąco - RSS

Zalety i wady internetu po angielsku

Kategoria: Język angielski   |   Dodano: 12 maja 2012   |   Liczba słów: 643
Zalety i wady internetu po angielsku

Tekst po polsku, poniżej po angielsku:

Ilość osób korzystających z komputerów domowych jest ogromna i wzrasta z każdym rokiem. Dlatego również Internet stał się ostatnio niezwykle popularny. Większość z nas już teraz nie może żyć bez komputera - używamy go w pracy lub dla rozrywki. To jest jak nałóg i tak samo jest z Internetem. Internet jako usługa sieciowa jest tak popularny, że używa się go do wielu celów. Wiele aplikacji internetowych, e-maile, czaty i różne komunikatory pomagają nam w codziennym życiu. Te szczególne aplikacje pozwala nam szybko wymieniać wiadomości i komunikować się z innymi ludźmi. Mówiąc o zaletach związanych z Internetem muszę przyznać, że jedną z jego zalet jest to, że można zachować anonimowość podczas odwiedzania witryn internetowych, za każdym razem kiedy tylko chcemy. Następną zaletą internetu są wyszukiwarki takie jak Google czy Bing, które pozwalają łatwo i szybko znaleźć wszystkie informacje, których potrzebujesz. Pomaga to w edukacji i poszerzaniu wiedzy. Internetowe strony aukcyjne pozwalają na zakup lub sprzedaż prawie wszystkiego. Internet pomaga również w zarządzaniu kontem bankowym, płaceniem rachunków lub dokonywaniu przekazów pieniężnych bez wychodzenia z domu. Wiele stron oferuje rozrywkę: gry online, filmy, zdjęcia lub muzykę. Istnieje również wiele różnych for, blogów, portali z artykułami na każdy temat jaki można sobie tylko wyobrazić. To dosłownie pozwala nam odkrywać cały świat. Internet, mimo wielu zalet ma też wady. Wśród jego wad należy wymienić: wirusy, które mogą uszkodzić komputer, wykraść hasła lub szpiegować użytkowników. Wadami są również: wiadomości spamowe, różne oszustwa internetowe, piractwo oprogramowania i rzeczy chronionych prawem autorskim, natrętne reklamy na wielu stronach i oszuści udający inne osoby, dzięki korzystaniu z anonimowości jaką zapewnia Internet. Internet jest także wielkim zagrożeniem dla dzieci i młodzieży, które mogą zostać łatwo narażone na wiele materiałów pornograficznych i przeznaczonych tylko dla dorosłych. Podsumowując Internet daje nam nieograniczone możliwości, ale musimy nauczyć się go używać mądrze, unikać niebezpiecznych sytuacji i stosować zasadę ograniczonego zaufania w trakcie wszystkich naszych działań online.

The amount of people using home computers is enormous and increases every year. Therefore Internet has become extremely popular recently as well. Most of us can't live without a computer now - we use it at work or for entertainment. It's like an addiction and so it is with the Internet. Internet as a network service is so popular that it is used for many purposes. Lots of Internet applications, e-mails, chats and various messengers help us in daily life. These particular applications allows us to quickly exchange messages and communicate with other people. Talking about pros of the Internet I have to admit that one of its advantages is that you can remain anonymous while visiting world wide web, everytime you want. Next internet advantage are search engines like Google or Bing which allow you to easily and quickly find all the informations you need. That helps in your education and increasing knowledge. Internet auction sites allow you to purchase or sale almost everything. Internet also helps managing your bank account, paying bills or making money transfers without leaving your home. Many sites on the Internet offer entertainment: online games, videos, pictures or music. There also many various forums, blogs, portals with articles on any topic you can imagine. It verbally allows us to explore the whole earth. Internet, despite many advantages has disadvantages also. Among its cons one should mention: viruses that can damage your computer, steal your passwords or spy on your activity. The disadvantages are also: spam messages, various internet scams, software and copyrighted stuff piracy, intrusive advertising on many sites and fraudsters pretending to be other people using the anonymity provided by the Internet. Internet is also a great threat to children and young people who can get easily exposed to many sexually explicit and intended for adults only materials. To sum up the Internet gives us unlimited opportunities but we have to learn to use it wisely, avoid dangerous situations and apply the principle of limited trust in all of our online activities.

Podobne wypracowania: