Bądź na bieżąco - RSS

Przebudowa bazyliki św. Piotra w Rzymie

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 31 marca 2011

Bazylikę zaczęto budować w okresie wczesnego chrześcijaństwa nad grobem św. Piotra. Miała typowy plan krzyża łacińskiego. W okresie renesansu postanowiono ją zburzyć i wybudować nową, bogato dekorowaną świątynię. Prace trwały do okresu baroku.

Renesans:
- Donato Bramante - w latach 1504 - 1514 zaprojektował budowlę centralną na planie krzyża greckiego wpisanego w kwadrat, a każde ramię zakończył półkolistą absydą. Kopuła znalazła się na skrzyżowaniu naw i cztery mniejsze na przecięciu się ramion krzyża.
- Rafael Santi - zmienił plan podłużny na trzynawowy krzyż łaciński,
- Michał Anioł - 1547 - 1563, zachował koncepcję Bramantego i powrócił do krzyża greckiego, ale wprowadził pewne uproszczenia planu i bryły, zaakcentował wejście kolumnowym portykiem i monumentalnymi schodami ora [...]   więcej »

Tagi:

Rokoko w sztuce charakterystyka

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 31 marca 2011
Rokoko (1720-1790):

- nie stanowiło odrębnej i całościowej epoki stylowej, gdyż występowało obok innych nurtów sztuki XVIII wieku,
- zrodziło się we Francji,
- było głównie kulturą dworską,
- jego rozwój nastąpił za panowania Ludwika XV,
- opierało się na odejściu od pompatycznego baroku,
- cechowały je: zmysłowość, sentymentalna nastrojowość, dążenie do komfortu,
- wszechobecny w rokoku motyw to "rocaille" - złożony ze swobodnie komponowanych form przypominających muszle, kogucie grzebienie, płomienie.

Malarstwo rokokowe we Francji:
- tematy: sceny codzienne (np. zabawy towarzyskie w naturze),
- kolorystyka jasna, rozbielona, pastelowa,
- zanika barokowa teatralność,
- eleganckie przedstawienia,
- techniki: olej i pastel,
- sposób malowania: swobodny, dynamiczny, fakturalny, pełen fine [...]   więcej »

Tagi: , ,

Nurt malowniczy i klasycyzujący w architekturze późnego baroku

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 31 marca 2011
Francesco Borromini (1599 - 1667):

- Kościół San Carlo alle Quattro Fontane - gra powierzchni wklęsłych i wypukłych; plan ściśniętego owalu przypominającego krzyż grecki; kopuła wydłużona; fasada o wygiętych falisto liniach gzymsów, brak kątów prostych i spokojnych płaszczyzn, pełna życia i fantazji.
- Kościół San Ivo delia Sapienza - plan sześcioramiennej gwiazdy o zaokrąglonych ramionach; całość jest zwieńczona ogromną kopułą, która aż po owalną bazę latarni powtarza gwiaździsty plan budowli.
- Frontowa elewacja kościoła Santa Agnese in Agone przy Piazza Navona - dolna partia fasady nawiązuje do bazyliki św Piotra w Rzymie. Borromini jednak świadom błędu Carla Maderny (fasada zasłania kopułę), wzbogacił ję we wklęsłą linię osi, przez co kopuła wydaje się być częścią fa [...]   więcej »

Tagi: , , ,

Malarstwo baroku w Polsce

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 31 marca 2011
Okres baroku w malarstwie polskim trwał około dwustu lat przyjmując dosyć ciekawe formy:
- gloryfikowano szlachtę i jej życie ponad stan,
- gloryfikowano także kościół i związaną z tym dewocję,
- była to sztuka niejednolita stylowo, dzieliła się na wiele nurtów,
- dominowało malarstwo cechowe,
- dzieła były często anonimowe, co związane było z tradycją naszych ziem.

Twórcy zagraniczni działający w Polsce:
Niemcy: Herman Han, Adolf Boy, Bartłomiej Strobel, Dante Schultz (młodszy),
Francja: Claude Callot,
Holandia i Flandria: Donelken de Rij, Jacob Mertens,
Włochy: Wenanty Subiaco, Palloni Altomonte.

Pierwsze miejsce miała tematyka religijna i moralizatorska zawierające wątki maryjne oraz hagiograficzne. Bardzo rozwinęło się malarstwo portretowe. Pojawiła się nieznana dotąd w Po [...]   więcej »

Tagi: , , ,

Dramat poety – emigranta ukazany w wierszu Czesława Miłosza „Moja wierna mowo”

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 30 marca 2011

Utwór pochodzi z emigracyjnego tomu „Miasto bez imienia”. Napisany został w formie apostrofy do wiernej mowy, która jest symbolem języka ojczystego, Polski i polskości. Zwrot „moja wierna mowo” pojawia się trzykrotnie. Podkreślone zostały w ten sposób cechy wierności, poczucie przynależności poety emigranta do ojczyzny.

Zwrotka pierwsza i ostatnia zawiera charakterystyczny motyw rytuału - stawianie przed ołtarzem miseczek z kolorami. Jest to czynność niemal magiczna, sprowadzająca mowę ojczystą do sfery sacrum. Ten rytuał poety ulega jednak, w obliczu wspomnianych strof, charakterystycznemu przetworzeniu.

W pierwszej zwrotce wyraża świadectwo miłości i wierności wobec mowy ojczystej słowami „służyłem Tobie”. W ostatniej stanowiącej deklarację służby poetyckiej, pojawia [...]   więcej »

Tagi: ,

Rzeźba baroku w Polsce

Kategoria: Historia sztuki   |   Dodano: 29 marca 2011

I połowa XVII w. - dominuje rzeźba kamienna,
II połowa XVII w. - rzeźby stiukowe (gipsowe dekoracje),
XVIII w. - snycerka.

W XVII wieku najpopularniejsze były rzeźby nagrobne. Bardzo długo utrzymuje się sansowinowski typ nagrobka (groby Zygmunta I i Zygmunta Augusta). W pierwszej połowie XVII w. obok tradycyjnych nagrobków z leżącą postacią zmarłego pojawia się nowy typ nagrobka z tradycyjnym układem postaci i zmienioną koncepcją obramowania. Był on bardziej architektoniczny, z umieszczonym w owalnej wnęce portretowym popiersiem zmarłego (np. nagrobki biskupów na Wawelu). Łączono w nich różnobarwne i różnej jakości materiały. Pojawia się również nagrobek z postaciami klęczącymi. Popularne były również tablice epitafialne o architektonicznym obramowaniu i [...]   więcej »

Tagi: , , , , ,

Jan Andrzej Morsztyn biografia notatka

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 28 marca 2011

Jan Andrzej Morsztyn – mistrz barokowej poezji dworskiej.

Jan Andrzej Morsztyn herbu Leliwa (1620 – 1693) studiował na jednym z uniwersytetów niderlandzkich. W roku 1645 rozpoczął służbę dyplomatyczną. W czasach panowania Michała Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego działał na korzyść Francji. Został oskarżony przed sejmem o zdradę stanu, dlatego musiał uciekać w 1863 roku do Francji, gdzie spędził resztę życia. Twórczość poetycka nie stanowiła głównego celu Morsztyna, choć to ona właśnie przyniosła mu największą sławę. Stanowiła ona raczej odskocznię od zawodu dyplomaty. Najważniejsze wiersze poety zebrane zostały w zbiorach: „Kanikuła albo Psia gwiazda” oraz „Lutnia”.

Morsztyn był typowym poetą dworskim. Jego wiersze poruszają głównie mało ambitną tematykę towarzyską i mił [...]   więcej »

Tagi: ,

Jan Kochanowski biografia krótka

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 26 marca 2011
Jan Kochanowski (1530 – 1584) urodził się w Sycynie w Radomskiem, studiował w Akademii Krakowskiej, był słuchaczem uniwersytetów w Królewcu i w Padwie, skąd w 1558 roku powrócił do kraju. Został uhonorowany tytułem sekretarza królewskiego. W 1570 roku osiadł na stałe w Czarnolesie. W pięć lat później ożenił się z Dorotą Podlodowską. W 1578 lub 1579 roku przeżył śmierć młodszej córki, Urszuli, a między 1580 a 1583 starszej, Hanny.Kochanowski reprezentował typ tzw. poety uczonego. W swoich studenckich czasach zetknął się z humanistycznie ukierunkowanym studium łaciny, greki i hebrajskiego. Niepokoje wyznaniowe uczuliły pisarza na zagadnienia religijne, ale nie zmieniły go w innowiercę, co byłoby sprzeczne z postawą chrześcijańskiego humanisty. St [...]   więcej »
Tagi: ,

Obrazy wojny w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów – prezentacja maturalna

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 25 marca 2011

Wojna to zjawisko społeczne, które towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Jest największym złem, gdyż oznacza zabijanie człowieka przez człowieka, godząc tym samym w boskie przykazanie „nie zabijaj”. Samo słowo „wojna” już w warstwie fonetycznej brzmi niezwykle przerażająco i kojarzy się nam z wielką tragedią, ogromną pomyłką historii. Towarzyszą jej zawsze traumatyczne przeżycia, które przekazywane są potomnym w formie literatury. Różnorakie są jednak punkty widzenia, z których podejmuje się ten problem – od strony zwycięzców lub zwyciężonych. Dzieła opisujące wojenne zmagania pełne są odgłosów tłumnych bitew, ale także pojedynczych heroicznych potyczek, miewają kształt skargi, ale też porywającego przemówienia. Współcześnie wo [...]   więcej »

Tagi: , , , , , , , ,

Biblia opracowanie

Kategoria: Język polski   |   Dodano: 24 marca 2011
„Biblia” czyli księga nad księgami.

Biblia to najbardziej znany tekst na świecie. „Biblia” w języku greckim znaczy tyle co księga. Określana jest jako pismo święte – księga religijna ucząca podstaw wiary chrześcijańskiej, księga natchniona napisana pod wpływem ducha świętego.
Inne księgi święte: „Koran” – islamska, „Talmud” – żydowska, „Święta Księga Wedy” – indyjska, „Księga Ramajana” – buddyjska, „Kojiki” – japońska.
Biblia składa się z dwóch części: ze Starego i Nowego Testamentu (Stare i Nowe Przymierze). Na treść Starego Testamentu składają się opisy z początków życia na ziemi, przed narodzeniem Chrystusa. Stary Testament obejmuje 46 ksiąg, w formie ustnej powstał w XVIII wieku p.n.e., teksty pisane pochodzą z XIII wieku p.n.e.
Najbardziej znane księgi ze Starego Testamentu: Księg [...]   więcej »
Tagi: